رئيس هيئت مديره: مهندس مهرشاد مدي؛كارشناس كشاورزي؛باسابقه 17سال فعاليت درزمينه توليدات گياهي

 

نائب رئيس هيئت مديره:مهندس سعيد براتيان،كارشناس كشاورزي ،باسابقه 17سال فعاليت درزمينه توليدات گياهي وصيفي جات

 

خزانه دار:مهندس علي توكلي،كارشناس كشاورزي،باسابقه 12سال فعاليت درزمينه توليدات گياهي وتدريس در دانشگاه

 

دبير: آقاي حسن حسن زاده بقال،كاردان فني،باسابقه 25سال فعاليت درزمينه توليدات گياهي،صادرات گياهان

 

مسوول كميته فرهنگي: مهندس عمارشانديزي،كارشناس كشاورزي ،باسابقه 12سال درزمينه توليدات گياهي ،اجراي فضاي سبزومسؤوليتهاي  مرتبط در سازمانهاي مرتيط.

 

مسوول كميته گياهان داروئي: مهندس عسگرزاده،كارشناس كشاورزي،با سابقه 30سال پژوهش درمركز تحقيقات كشاورزي بر گياهان داروئي وبومي استان

 

مدير روابط عموميمحبوبه دوستكام ،كارشناس جغرافيا،باسابقه 8سال فعاليت درزمينه مقاله نويسي 

 

 

 

مديرعامل تعاوني انجمن(گلياران شهربهشت): مهندس علي اصغرحسن زاده،كارشناس كشاورزي،با سابقه17سال فعاليت درزمينه توليدات گياهي واجراي فضاي سبز شهري

 

 

امور بازرگانی تعاوني انجمن :خانم مهندس خلیلی و نیازی

 

بازرس انجمن: مهندس فالیزکاران، با سابقه 15 ساله فعالیت در زمینه تولیدات گیاهی