اعضاي افتخاري

سركار خانم مهندس موسوي

99/89

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس مقدم

98/89

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس صفر پور

97/89

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس مهدوي اصل

96/89

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس شهيدي

95/89

سازمان پاركها- خدمات شهري

 

جناب آقاي مهندس لبافيان

94/89

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس گلزاري

93/89

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس شير محمدي

92/89

شوراي شهر

 

سركار خانم غيور

91/89

شوراي شهر

 

جناب آقاي مهندس قربانيان

90/89

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس احمديان

89/89

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس سميعي

88/89

نظام مهندسي

 

جناب آقاي مهندس صادق زاده

87/89

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس باوندي

89/86

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس سلامي

89/85

سازمان پاركها

 

جناب آقاي مهندس يوسفي

89/84

نظام مهندسي

 

جناب آقاي مهندس قلي زاده

89/83

شركت نفت

 

جناب آقاي دكتر طباطبائي

89/82

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي دكتر خسروجردي

89/81

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس قدسي

80/89

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس كريمي

89/79

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس خوشبزم

89/78

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس مير حسيني

89/77

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس مغيثي

89/76

جهاد كشاورزي

 

جناب آقاي مهندس نقيبي

89/75

نظام مهندسي

 

جناب آقاي دكتر ملافيلابي

89/74

نظام مهندسي

 

جناب آقاي  مرتضوي

73/89

ستاد امر به معروف

 

جناب آقاي قنبري

72/89

ستاد امر به معروف

 

جناب آقاي فيروز فر

71/89

ستاد امر به معروف

 

سركار خانم مهندس نادر پور

70/89

 

 

جناب آقاي سعید ملا محمدی

89/69

 

 

جناب آقاي دكتر سرويها

89/68

شوراي شهر

 

جناب آقاي رسول عابدزاده مرويان

89/67

كميته فرهنگي

 

آقای محمود تیموریان

66/90

 

 

آقای مهران محدثی فر

65/90

 

 

آقای محسن جلائیان

64/90

 

 

آقای مهرداد مدی

63/90

 

 

خانم عصمت نوری تیموری

62/90

 

 

آقای رضا حسنی

61/90

 

 

آقای علی آذری

60/90

 

 

آقای محمد حسن وثوقی

59/90

 

 

آقای محمد رضا هراتی

58/90

 

 

آقای جلال توکلی

57/90

 

 

جناب آقای فیناسیان

90/56

 

 

جناب آقای مهدی ظریف

55/90

 

 

جناب آقای بذری

54/90

 

 

جناب آقای صادق الحسینی

53/90

 

 

جناب آقای آذری

52/90

 

 

سرکار خانم مجاهد کیانی

51/90

 

 

جناب آقای مرتضی آقاسی زاده

50/90

 

 

جناب استاد محمد یگانه

49/90

 

 

جناب آقای دکتر محمد یزدی

48/90

 

 

سرکار خانم سپیده محمدی

47/90

 

 

جناب آقای دکتر محسن دوستکام

46/90

 

 

جناب آقای گل محمدی

45/90

 

 

جناب آقای تقوی

44/90

 

 

جناب آقای جوان

43/90

 

 

جناب آقای مهندس ظریفیان

42/90

 

 

سرکار خانم مهندس حسینی

41/90

 

 

جناب آقای دکتر کریمی

40/90

 

 

جناب آقای دکتر مژدگانلو

39/90

 

 

سرکار خانم مهندس ساناز عباسی

38/90

 

 

سرکار خانم مهندس مریم غفورنیا

37/90

 

 

جناب آقای مهرداد صفا

36/90

 

 

آقای مهندس مهدی رجائی

90/35

 

09155160016