انجمن صنفي توليدكنندگان گل وگياه؛بذرونهال خراسان رضوي تشكلي است غيرانتفاعي،خصوصي وغيرسياسي وبدون وابستگي به حزب يا گروهي ميباشد كه به موجب ماده15اصل 44قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ودرراستاي ارتقاءفرهنگ توليدگل وگياه ونهال وبه دنبال آن ارتقاءفرهنگ گل وگياه جامعه تشكيل گرديده است.

اين انجمن بدنبال بروز مشكلات متعدد براي توليدكنندگان استان ازقبيل تامين نهاده هاي مورد نياز با شرايط مناسب،عدم تحقق حقوق اوليه توليدكنندگان توسط سازمانهاي مرتبط و... توسط تني چند از توليدكنندگاني كه احساس مسؤوليت بيشتري ميكردند بوجودآمد واكنون پس از چندین سال داراي دهها عضو فعال وپويا ودهها عضو افتخاري شامل مديران ومسؤولين وعزيزاني كه علاقمند ومتعهد به ارتقاءروحيه نشاط وشادابي همشهريانشان هستند،ميباشد.

اميد ما اينست كه با همت وپشتكاروالاي همكاران عزيز توليدكنندگان شهرواستانمان بزودي شهربهشت را به عنوان قطب توليد گل وگياه نه تنها درايران بلكه درجمع كشورهاي همجواربشناسندواين اميد درسايه عنايات خاصه ولي نعمتمان آقا علي ابن موسي الرضا دورازدسترس نخواهد بود.